News

6月18日以經典迴響為仁波切慶生

Published on 17 June 2017

6月18日是宗薩欽哲仁波切的誕辰之日,欽哲基金會與悉達多本願會誠邀諸位法友和護持者於這個特別的日子進行經典迴響,以讀誦佛經的方式為仁波切慶生。

 

您可以根據當地的情況,在任何時間、任何地點,以自修或共修的方式讀誦經文。

 

這次選擇讀誦的經文為《維摩詰所說經》,相關的資料請於以下網址下載:

 

(一)經典迴響簡介及祈願文

 

(二)《維摩詰所說經》

 

           若要下載《維摩詰所說經》的完整英譯版經文,請點閱84000閱覽室

 

(三)欽哲基金會與【八萬四千•佛典傳譯】聯合推出之新譯版《維摩詰所說經》

            繁體中文:84000.co/vscht

            簡體中文:84000.co/vschs

            英文:84000.co/vseng

 

(四)宗薩欽哲仁波切長壽祈請文